Kênh Livechat Dược sĩ tư vấn Online

Thống kê

Mặt vui vẻ

75.0 %

Mặt trung tính

25.0 %

Mặt buồn

0.0 %

8 phản hồi cuối cùng

Dược sĩ tư vấn Online / 53 Dược sĩ tư vấn Online / 32 Dược sĩ tư vấn Online / 26 Dược sĩ tư vấn Online / 25 Dược sĩ tư vấn Online / 24
Dược sĩ tư vấn Online / 23 Dược sĩ tư vấn Online / 20 Famacie.com / 18

Nhóm

Ms Dao Nguyen - Pharmacist
Ms Dao Nguyen - Pharmacist
Chưa có đánh giá